Revisorer


Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
är revisor i MyFC Holding AB och dess dotterbolag.

Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg är huvudansvarig revisor.

Aktieinnehav*: 0
Optionsinnehav*: 0"

Aktieinnehav och optionsinnehav är angivna per den 15 april 204