Sista chansen - konvertera dina teckninsoptioner idag!

Posted: Dec 16 2016

Teckningsoptioner

Villkor för teckningsoptioner

För att utnyttja teckningsoptionerna går du in på Aqurat Fondkommission ABs hemsida, www.aqurat.se Under ”Aktuella erbjudanden” hittar du ”Utnyttjande av teckningsoptioner TO1 myFC Holding AB” och följ instruktionerna. Om dina optioner finns på ditt VP-konto kan du fylla i denna blankett och skicka in den till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: myFC Holding
Box 7461
103 92 Stockholm

 

myFC har två olika teckningsoptionprogram för tillfället.

Teckningsoptioner till befintliga aktieägare beslutat på den extra bolagsstämman 2014-12-10

På den extra bolagsstämman den 10 december 2014 beslutades att:

  • Riktad emission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om en riktad emission av 7 666 670 units. Emissionskursen är 3 SEK/unit. Varje unit innehåller en aktie och en teckningsoption. För teckning av en aktie erfordras två teckningsoptioner. Lösenkursen vid teckning av en aktie är 4 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas löpande från registreringen av emissionen hos Bolagsverket till och med den 16 december 2016.

  • Företrädesemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om en emission av 8 550 000 teckningsoptioner. Varje aktie ger vederlagsfritt en teckningsoption. För teckning av en aktie erfordras två teckningsoptioner. Lösenkursen vid teckning av en aktie är 4 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas löpande från registreringen av emissionen hos Bolagsverket till och med den 16 december 2016.

Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsoptioner är den 17 december 2014, vilket innebär att sista dag för handel i aktien inklusive rätt till erhållande av teckningsoption är den 15 december 2014.

De två emissionerna omfattar totalt 7 666 670 aktier och 16 216 670 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna totalt 8 108 335 aktier. myFC har i dag 8 550 000 utestående aktier.

  • Teckningsoptioner till anställda i myFC (beslutat på årsstämman 2015-05-26)

Bolagsstämman beslutade att införa ett optionsprogram innebärande emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en kurs motsvarande 200 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på First North under tio handelsdagar närmast efter dagen för årsstämman. Emissionen riktas till ett dotterbolag till myFC Holding AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner till ett marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner. Tecknings-optionerna kan utnyt­tjas under perioden 1 december 2016 fram till och med 31 december 2016. 

De nyemitterade aktierna skulle motsvara ca 9,2 procent av aktiekapi­talet vid nuvarande antal utestående aktier.