Teckningsoptioner

myFC har följande teckningsoptionprogram för tillfället.

 

Bolagets dotterbolag myFC AB har gett ut 501 352 teckningsoptioner till anställda, varav 242 304 teckningsoptioner är utestående. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i dotterbolaget myFC AB till kursen 10 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas fram till och med 31 december 2016. Bolaget har ingått avtal med optionsinnehavarna om en rätt för Bolaget att förvärva eventuellt tecknade aktier i dotterbolaget mot betalning i form av 1,045923 nyemitterade aktier i Bolaget för varje nyemitterad aktie i dotterbolaget.

 

Bolaget avser att erbjuda anställda som innehar teckningsoptioner utgivna av myFC AB att återköpa dessa, genom Bolaget eller annat bolag i myFC-koncernen, i utbyte mot att dessa anställda erbjuds att förvärva teckningsoptioner i enlighet med punkt B ovan i det nya incitamentsprogram som här föreslås, förutsatt att sådana förvärv kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Teckningsoptionerna ska förvärvas till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

 

På årsstämman 2015-05-26 beslutade stämman införa ett optionsprogram innebärande emission av högst 2 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en kurs motsvarande 200 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på First North under tio handelsdagar närmast efter dagen för årsstämman. Emissionen riktas till ett dotterbolag till myFC Holding AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner till ett marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner. Tecknings-optionerna kan utnyt­tjas under perioden 1 december 2016 fram till och med 31 december 2016. 

 

På den extra bolagsstämman 2016-11-08 beslutade stämman införa ett optionsprogram innebärande emission av högst 3 472 855 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en kurs motsvarande 250 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på First North under perioden 25 oktober – 8 november 2016. Emissionen riktas till ett dotterbolag till myFC Holding AB. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner till ett marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner. Tecknings-optionerna kan utnyt­tjas under perioden 1 maj 2018 fram till och med 31 maj 2018.

 

Bolaget har avsatt 2 733 341 teckningsoptioner till att användas som betalning till Novel Unicorn Ltd. för det samarbetsavtal som parterna tecknade tidigare under 2016. Teckningsoptionerna kommer att utnyttjas i det fall att Novel Unicorn Ltd uppfyller de milestones som specificerats i avtalet. Varje teckningsoption berättigar till täckning av en aktie i bolaget till aktiens kvotvärde.